Polityka Prywatności

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) realizując obowiązek informacyjny niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

I. Administrator danych osobowych

Nordpoltech z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Legnickiej 18/4, 80-150 Gdańsk, nr NIP 5831609410, nr REGON 192050204  jest administratorem Twoich danych osobowych.

 
II. Kontakt z Administratorem danych osobowych

Możesz się z nami skontaktować pisząc na e-mail: biuro@nordpoltech.com; telefonicznie pod numerem +48 518197515; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 

III.        Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art.6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania nałożonych na nas wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);

 
IV. Kategorie Twoich danych , które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe; elektroniczne dane identyfikacyjne i kontaktowe; dane identyfikacyjne i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; dane potrzebne do przygotowania oferty marketingowej; dane wymagane na potrzeby zawarcia i wykonania umów oraz sprzedaży produktów i usług, wystawienia faktury i realizacji płatności, obsługi posprzedażowej w tym obsługi reklamacji oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W szczególności będziemy przetwarzać dane takie jak: imię (imiona) nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,  tytuł, stanowisko, firma lub nazwa Spółki reprezentowanego podmiotu, adres kontaktowy, nazwę firmy lub spółki, numer NIP, numer REGON, adres siedziby, adres do korespondencji, adres wykonania usługi, numer rachunku bankowego.

 

V. Odbiorcy danych

Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • organom publicznym na ich uzasadnione żądanie lub gdy będzie to konieczne dla obrony przed roszczeniami lub dochodzenia naszych roszczeń.

 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Unii Europejskiej.

 

VII.      Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.
 2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

VIII.  Twoje prawa

Przysługuje Ci:

a) Prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) Prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
d)Ograniczenie przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś nam wtedy wskazać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że wskażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędnie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f)Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format cvs) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś, na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu.
h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

IX. Informacja o wymogu /dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy lub wykonania usługi. Jeśli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy lub odmówić wykonania usługi.

 

POLITYKA COOKIES

 • Informacje ogólne.

  1. Operatorem Serwisu www.nordpoltech.com jest NORDPOLTECH
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Home.pl, funkcjonującego pod adresem www.home.pl
 • Logi serwera.

  1. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   • czas nadejścia zapytania,
   • czas wysłania odpowiedzi,
   • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   • informacje o przeglądarce użytkownika,
   • Informacje o adresie IP.
   • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 • Udostępnienie danych.

   1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
   2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
   3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania
 • Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?